KJF Nyelvvizsga GYIK

Igen. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2003-ban akkreditálta a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert. Ezáltal a vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2014. januárban a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett angol EGYNYELVŰ társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert akkreditálta. Ezáltal a Vizsgaközpont államilag elismert egynyelvű és kétnyelvű nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.

A vizsgarendszer általános, egynyelvű vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol nyelvből.

Az Európai Unió közösségi szinten nem szabályozza a nyelvtudást igazoló bizonyítványok elismerését, a közösségi jog tehát nem rendelkezik erről. Az egyes tagállamok saját hatáskörükben szabályozzák, vagy nem szabályozzák a tagállamon kívül szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok elismerését, értékelését. Ebből következik, hogy a Magyarországon szerzett nyelvvizsga-bizonyítványokat az Európai Unió tagállamai eltérően értékelhetik.

További információk: http://www.nyak.hu/doc/eu.asp

A társalKODÓ vizsgarendszer egynyelvű és kétnyelvű vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvből.

 

A vizsgarendszer szintjei az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete (KER) szerinti besorolás szintjei közül a következőknek felelnek meg: alapfok - B1 szint; középfok - B2 szint; felsőfok - C1 szint

Aktuális vizsgadíjainkról itt tájékozódhat.

2014-ben 5 alkalommal rendezünk társalKODÓ kétnyelvű nyelvizsgát.

Egynyelvű angol nyelvvizsgát először a 2014. áprilisi időszakban szervezünk.

Egynyelvű német nyelvvizsgát először 2014. májusban szervezünk.

A pontos időpontokat megtekintheti a Vizsgainformációk/Vizsgaidőpontok menüpont alatt.

A társalKODÓ nyelvizsgarendszer vizsgahelyeinek listáját és pontos elérhetőségeit megtekintheti a Vizsgainformációk/Vizsgahelyek menüpont alatt.

A társalKODÓ vizsgarendszer egynyelvű és kétnyelvű vizsgák felépítését összehasonlíthatja a Vizsgainformációk/Egynyelvű vagy Kétnyelvű menüpont alatt.

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon (mind a szóbelin, mind az írásbeli vizsgán) minimum 60%-ot teljesít. Amennyiben az egyik részvizsga sikertelen, akkor a sikeres részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt!

A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 2. § (5) pontja szerint: „Bizonyítvány szóbeli vizsga, vagy írásbeli vizsga, valamint egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgaközpontnál tett írásbeli és szóbeli vizsga sikeres letétele esetén adható ki. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsgák egyesíthetők.

Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre az Oktatási Hivatal igazolást ad ki. Az igazolás csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvényes."

További információk: http://www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp

Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre az Oktatási Hivatal igazolást ad ki. Az igazolás csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvényes."
További információk: http://www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp

A vizsgaeredményeket a saját honlapunkon (http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/), valamint a vizsgahelyek hírdető tábláin tesszük közzé: legkésőbb az írásbeli vizsga napját követő 4. hét végén. A szóbeli vizsgák eredményei pedig már a vizsganap végén a szóbeli vizsga helyén olvashatóak.

A vizsgaeredményekről telefonon nem adunk tájékoztatást.

A letett sikeres vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap, melyben az adatok négy nyelven szerepelnek (magyar, angol, francia, német). A bizonyítványokat (általában az írásbeli vizsgát követő 8-9. héten) ajánlott levélben postázzuk.

Természetesen. Az írásbeli dolgozatok, a hallás utáni szövegértést mérő tesztlapok, illetve a szóbeli jegyzőkönyvek megtekinthetőek, de csak a székesfehérvári vizsgaközpontban előzetes, telefonon egyeztetett időpontban.

A vizsgázó a Vizsgaközpont Ügyfélszolgálati Irodájában az eredmény közzétételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be, függetlenül attól, hogy dolgozatát megtekintette-e.

A Vizsgaközpont ebben az esetben egy különbizottságot állít fel, amely a dolgozatot újra értékeli.

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, akkor a vizsga előtt legkorábban 10 nappal a vizsga napjáig írásban kérheti a vizsga elhalasztását az arra rendszeresített nyomtatványon (Vizsgahalasztási kérelem) a vizsgahalasztási díj (3.500,- Ft) befizetésével együtt. A kérelmet az írásbeli / hallás utáni szövegértés vizsga előtti munkanapig el kell juttatni a vizsgahelyre személyesen, postai úton vagy faxon.

A vizsga után csak rendkívüli esetben kérhető a halasztás!

Halasztott vizsga esetén a vizsgadíj nem téríthető vissza. Halasztás egy alkalommal kérhető a következő vizsgaidőszakra.

Egynyelvű vizsgát csak egynyelvűre, kétnyelvű vizsgát csak kétnyelvűre lehet halasztani.

 

A 2008. szeptemberi vizsgaidőszaktól kezdődően az új kormányrendelet - 137/2008. (V.16.) - (http://www.nyak.hu/doc/jogszab/137-2008.asp) értelmében változnak a vizsgázás szabályai, a következő módon:

 • Nyelvvizsgára minden a jelentkezés évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
 • A továbbiakban nincs lehetőség a vizsgák rendkívüli halasztására (a vizsgák előtti indoklás nélküli halasztás az eddigi kikötésekkel változatlanul megmarad).

Írjon a tarsalkodo@kodolanyi.hu e-mail címre, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a 22/501-117-es telefonszámon. Munkatársaink készségesen segítenek!

Igen. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2006-ban akkreditálta a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett gazdálKODÓ elnevezésű szaknyelvi vizsgarendszert. Ezáltal a vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.

Az Európai Unió közösségi szinten nem szabályozza a nyelvtudást igazoló bizonyítványok elismerését, a közösségi jog tehát nem rendelkezik erről. Az egyes tagállamok saját hatáskörükben szabályozzák, vagy nem szabályozzák a tagállamon kívül szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok elismerését, értékelését. Ebből következik, hogy a Magyarországon szerzett nyelvvizsga-bizonyítványokat az Európai Unió tagállamai eltérően értékelhetik.

További információk: http://www.nyak.hu/doc/eu.asp

Két profilon lehetséges vizsgát tenni: 1) idegenforgalom, vagy 2) üzleti.
A gazdálKODÓ vizsgarendszer kétnyelvű gazdasági szaknyelvi vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvből. A vizsgarendszer szintjei az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete (KER) szerinti besorolás szintjei közül a következőknek felelnek meg: alapfok – B1 szint; középfok – B2 szint; felsőfok – C1 szint

A KJF Nyelvvizsgaközpont gazdálKODÓ vizsgájára a jelentkezés a Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga KJF-es csekk feladóvevénye eredeti példányának benyújtásával történik. Jelentkezési lapot és csekket a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában és a vizsgahelyeken lehet beszerezni, illetve a jelentkezési lap letölthető a honlapról is: http://gazdalkodo.kodolanyi.hu

Jelentkezni lehet szóbeli vizsgára, írásbeli vizsgára és komplex típusú vizsgára (szóbeli és írásbeli vizsga).

A Jelentkezési lapot postai ajánlott küldeményként, vagy személyesen lehet az adott vizsgahelyre eljuttatni. Javasoljuk, hogy a leadás előtt fénymásolja le a kitöltött jelentkezési lapot a csekkszelvénnyel együtt.

Vizsgainformációk/Vizsgaidőpontok menüpontban található meg az adott évben megszervezett nyelvvizsgák időpontjai.

 A gazdálKODÓ nyelvizsgarendszer vizsgahelyeinek listáját és pontos elérhetőségeit megtekintheti a Vizsgainformációk/Vizsgahelyek menüpont alatt.

Szóbeli vizsga

I. Beszédkészség (kb. 15 perc)

 • 1) Kötetlen párbeszéd szakmai témákról (20 pont)
 • 2) Szerepjáték szituációs kártya alapján (20 pont)
 • 3) Monologikus beszéd diagramról (10 pont)

II. Beszédértés (2 szöveg háromszori meghallgatása; szótárhasználat nem engedélyezett)

 • 1) feleletválasztós feladat (15 pont)
 • 2) válaszadás idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelven (15 pont)

A szóbeli vizsgán elérhető összes pontszám: 80 pont, megfelelt: 48 ponttól (60%)

Írásbeli vizsga

I. Nyelvismeret (szótárhasználat nem engedélyezett)

 • 1) feleletválasztós szöveg kitöltése (10 pont)
 • 2) szöveg kiegészítése előre megadott szókészletből (10 pont)

II. Olvasáskészség (szótárhasználat nem engedélyezett)

 • 3) feleletválasztós feladat (24 pont)
 • 4) mondatvisszahelyettesítés (24 pont)

III. Íráskészség (szótárhasználat engedélyezett)

 • 5) beszámoló (20 pont)
 • 6) e-mail (20 pont)

IV. Közvetítés (szótárhasználat engedélyezett)

 • 7) magyar nyelvű szöveg idegen nyelvre való közvetítése, (20 pont)

Az írásbeli vizsgára 210 perc áll rendelkezésre.

Az elérhető összes pontszám: 128 pont, megfelelt: 77 ponttól (60%)

A középfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon (mind a szóbelin, mind az írásbeli vizsgán) minimum 60%-ot teljesít. Amennyiben az egyik részvizsga sikertelen, akkor a sikeres részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt!

A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 2. § (5) pontja szerint: "Bizonyítvány szóbeli vizsga, vagy írásbeli vizsga, valamint egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgaközpontnál tett írásbeli és szóbeli vizsga sikeres letétele esetén adható ki. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsgák egyesíthetők.

Szaknyelvi részvizsgák csak azonos szakmai tartalom, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott képzési területen belül egyesíthetők.

Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre, az Oktatási Hivatal igazolást ad ki. Az igazolás csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvényes."

További információk: www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp

A vizsgaeredményeket a saját honlapunkon (http://gazdalkodo.kodolanyi.hu), valamint a vizsgahelyek hírdető tábláin tesszük közzé: legkésőbb az írásbeli vizsga napját követő 4. hét végén. A szóbeli vizsgák eredményei pedig már a vizsganap végén a szóbeli vizsga helyén olvashatóak.

A vizsgaeredményekről telefonon nem adunk tájékoztatást.

A sikeres vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap, melyben az adatok négy nyelven szerepelnek (magyar, angol, francia, német). A bizonyítványokat (általában az írásbeli vizsgát követő 8-9. héten) ajánlott levélben postázzuk.

Természetesen. Az írásbeli dolgozatok és a hallás utáni szövegértést mérő tesztlapok megtekinthetőek, de csak a székesfehérvári vizsgaközpontban előzetes, telefonon egyeztetett időpontban.

A vizsgázó a Vizsgaközpont Ügyfélszolgálati Irodájában az eredmény közzétételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be, függetlenül attól, hogy dolgozatát megtekintette-e.

A Vizsgaközpont ebben az esetben egy különbizottságot állít fel, amely a dolgozatot újra értékeli.

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, akkor a vizsga előtt legkorábban 10 nappal a vizsga napjáig írásban kérheti a vizsga elhalasztását az arra rendszeresített nyomtatványon (Vizsgahalasztási kérelem) a vizsgahalasztási díj (3.500,- Ft) befizetésével együtt. A kérelmet az írásbeli / hallás utáni szövegértés vizsga előtti munkanapig el kell juttatni a vizsgahelyre személyesen, postai úton vagy faxon.

A vizsga után nem kérhető a halasztás!

Halasztott vizsga esetén a vizsgadíj nem téríthető vissza. Halasztás egy alkalommal kérhető a következő vizsgaidőszakra.

A 2008. szeptemberi vizsgaidőszaktól kezdődően az új kormányrendelet - 137/2008. (V.16.) - (http://www.nyak.hu/doc/jogszab/137-2008.asp) értelmében változnak a vizsgázás szabályai, a következő módon:

 • Nyelvvizsgára minden 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
 • A továbbiakban nincs lehetőség a vizsgák rendkívüli halasztására (a vizsgák előtti indoklás nélküli halasztás az eddigi kikötésekkel változatlanul megmarad

Írjon a gazdalkodo@kodolanyi.hu e-mail címre, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a 22/501-117-es telefonszámon. Munkatársaink készségesen segítenek!

Kapcsolat információk

MATRIX CBS Kft

Pulcz utca 3-2

Szeged

H-6724

Tel: +36 70 327 2146

info@matrixcbs.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KÉRDÉSE VAN?

MATRIX A TWEETEREN...